Broker Sözleşmesi

“Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan, "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan ve ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı”dır.

“Mağaza”: “Kurumsal Üye”nin “Portal” üzerindeki ticari faaliyetlerini yürütebilmesi için satın alması zorunlu olan, ilanlarını girebildiği, yönetebildiği ve sergileyebildiği “PLAN” ürünüdür. Bu ürüne sahip olmadan Kurumsal Üye “Portal”ın sunmuş olduğu hizmetlerden faydalanamaz.

“Peşin Ödemeli Mağaza”: “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği, 6 ay veya 12 ay süreli olarak satılabilen “Mağaza”lar “Peşin Ödemeli Mağaza” olarak tanımlanmaktadır.

“Aylık Ödemeli Mağaza”: Ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan “Kurumsal Üye”lerin kullanabildiği, ilan “Paket”lerinin aylık ödemeli olarak sunulduğu, “Mağaza”lar, “Aylık Ödemeli Mağaza” olarak tanımlanmaktadır.

“Moderasyon”: “Mağaza” açma başvurusu için “Kullanıcılar”ın beyan ettikleri firma bilgilerinin doğruluğunun, PLAN Müşteri Hizmetleri tarafından kontrol edildiği süreçtir.

“Kategori”: “Portal”de verilen ilanlar çeşitli başlıklarında gruplanmakta olup, her biri “Kategori” olarak tanımlanmaktadır.

“Paket”: “Kurumsal Üye”nin bir fatura dönemi boyunca kullanabileceği, içeriği ve konumu önceden tanımlanmış ilan verme limitidir.

1.  Mağaza Kullanım Kuralları

1.1. Mağaza Kullanım Kuralları; “Kurumsal Üye”lerin “Mağaza” kullanımına ilişkin kuralları içermekte olup, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. İşbu “Mağaza Kullanım Kuralları”nda düzenleme olmayan durumlarda, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak, ikisi arasında çelişki olması halinde; işbu “Mağaza Kullanım Kuralları” üstün tutulacaktır. “PLAN”, herhangi bir zamanda “Mağaza Kullanım Kuralları”nı değiştirme hakkını saklı tutmakta olup, yapılan değişiklikler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren “Mağaza”yı kullanmaya devam etmesi, değişen kuralları otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelecektir.

1.2. “Kurumsal Üye”nin açacağı “Mağaza” adının listelerde doğru görüntülenmesi için, ‘Firma Adı’ olarak girilmesi gerekir. “Mağaza” adında ikon, sembol ve işaret kullanılamaz.

1.3. “Mağaza”nın adı, açıklaması, logosu, alt başlığı, özel kategori adları, tanıtım sayfaları, ilan başlığı ve açıklamalarında; siyasi ifadeler, e-posta ve internet sitelerine yönlendiren link, görsel ve bunu anımsatan (.com, .net, .org, .edu vb.) ifadeler kullanılamaz. “Mağaza”nın adı, 3. şahıslarca tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka olamaz.

1.4. “Mağaza” sadece bir adet firmaya ya da franchise firmalar da dahil olmak üzere firmanın tek bir şubesine hizmet sağlar. Şubesi olan firmalar söz konusu olduğunda, her bir şube için ayrı “Mağaza” satın alınmalıdır. Bir “Mağaza”da birden fazla firmaya ya da bir firmanın birden fazla şubesine ait ilan yayınlanamaz. “PLAN”, şube varlığının belirlenmesinde adresbilgisininfarklıolmasıölçütünegörehareketedebilecektir.“Mağaza”veya

“Mağaza”dan kaynaklanan hakların tamamı veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandırılamaz, devredilemez veya herhangi bir şekilde bunlardan faydalandırılamaz.

1.5. “Mağaza” içerisinde ancak "Yasaklı Ürünler Listesi"nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun ürünler satışa sunulabilir.

1.6. “Mağaza” içerisinde ürünler satışa sunulurken "İlan Verme Kuralları"na uygun olarak ilan verilmelidir.

1.7. “Mağaza” sürelerinde 1 ay, standart olarak ‘30 gün’ olarak kabul edilmektedir.

1.8. Sadece “Kurumsal Üye”ler “Mağaza” açabilirler. “Mağaza” açmak için tüzel kişilerin Vergi Dairesi ile Vergi Numarası’nı, şahıs şirketlerinin TC Kimlik No’larını ve tüm “Kurumsal Üyeler” “PLAN” tarafından talep edilen diğer bilgileri, sisteme eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

1.9.  Aynı Kullanıcı Adı, Telefon Numarası, Adres, Vergi Numarası veya TC KimlikNumarası ile birden fazla “Mağaza” satın alınamaz.

2.  “Mağaza”nın Kontrolü -"Moderasyon”

2.1. “Aylık Ödemeli Mağaza”da “Moderasyon” sürecinde Ticari Unvan, Vergi Dairesi, TC Kimlik No/Vergi No, Adres, Telefon No gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın diğer firma bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğu kontrol edilir.

2.2. Madde 2.1’de yer alan bilgilerin doğruluğundan “Kurumsal Üye” sorumludur. Bilgilerin doğruluğunun teyidi için gerekli durumlarda ek belgeistenebilir.

2.3. Eksik veya hatalı olduğu tespit edilen bilgilerin düzeltilmesi “PLAN” tarafından talep edildiğinde, “Mağaza” açılışı için düzeltmenin tamamlanması beklenecektir. Düzeltme taleplerinin 7 gün içinde yerine getirilmemesi halinde, “Mağaza” satın alma talebi iptal edilecektir.

2.4.  “Moderasyon”u tamamlanmış olan bilgilerde değişiklik olması halinde; “KurumsalÜye” 30 gün içinde Portal üzerinde bilgileri güncelleyerek “PLAN”ıbilgilendirecektir.

Bilgilendirme sırasında girilen bilgilerin “Moderasyon”u tamamlanana kadar değişiklik öncesi bilgilere göre işlem yapılacaktır.

2.5.  “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verdiğinin tespit edilmesi üzerine “Mağaza”sı ve “Kurumsal Üyeliği” derhal iptal edilebilir. “Mağaza”sı iptal edilen “Kurumsal Üye”, “PLAN”ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlarından sorumluolacaktır.

2.6.  Aynı “Mağaza” adı ve/veya “Mağaza” logosu altında birden fazla mağazanın faaliyet göstermesine izin verilmez. Aynı “Mağaza” adı ve “Mağaza” logosunu kullanmakisteyen “Kurumsal Üyeler”den, farklı adreslerde faaliyet gösterdiklerini belgeleyen şube faaliyet belgeleri sunması istenir. Yapılan kontrollerde bu kurallara aykırı faaliyet gösteren “Mağaza” tespiti halinde, “PLAN” bu “Mağaza”yı kapatma hakkını saklı tutar.

3.  Paketler

3.1.   “Mağaza”nın kullanılabilmesi için Mağaza”ya en az 1 “Paket” bağlanmış olmalıdır. “Paket” olmadan “Mağaza” sahibi olunamaz. “

3.2.  “PLAN” tarafından sunulan “Paket” seçenekleri arasından, il ve kategori bazında “Paket” seçimi yapacaktır. Aynı “İl” içerisinde kullanılmak üzere tek bir “Paket” alınabilecektir. “Paket”ler sadece satın alındığı “İl” için kullanılabilecek olup, başka il için o “İl”e ilişkin “Paket” satınalınmalıdır.

3.3.  “Paket”ler, taahhütlü veya taahhütsüz olarak satın alınabilecek olup, iptal edilmek istendiğinde:

3.3.1  Taahhütlü Paket’te: “Kurumsal Üye” taahhüt ettiği süreden önce “Taahhütlü Paket”ten çıkmak isterse; seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemi sonunda gerçekleşecek olup, taahhüt dönemi boyunca almış olduğu indirim, “Taahhütsüz Paket”lerin o dönemdeki aylıkücretlerine göre hesaplanacak, çıkan fark kendisine fatura edilecek ve “Kurumsal Üye” bu fatura tutarını 10 gün içinde “PLAN”a ödemekle yükümlü olacaktır.

3.3.2  Taahhütsüz Paket’te: “Kurumsal Üye” seçtiği paketin iptali ilgili fatura dönemisonunda gerçekleşecek olup, o döneme ilişkin herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

3.4. “Taahhütlü Paket” veya “Taahhütsüz Paket” sahibi “Kurumsal Üye”, “Paket”değişikliğini ancak aynı “İl” için satılan “Paket”ler arasında yapabilir.

3.5. “PLAN”ın “Paket” seçenekleri, içerikleri, fiyatları, kampanya şartları ve “Paket” kullanım koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tuttuğunu“Kurumsal Üye” kabul ve taahhüt etmektedir.

4.  Kredi Kartı Bilgileri Kaydı

4.1  “Kurumsal Üye”, almış olduğu hizmetin bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerini, “PLAN”ın kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine tanımlayacaktır.

4.2  “Mağaza Kullanım Kuralları”nı onaylayan “Kurumsal Üye”, kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda “PLAN”ın çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün “PLAN”ın çalıştığı firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhütetmektedir.

4.3  “Mağaza Kullanım Kuralları”nı onaylayan “Kurumsal Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda “PLAN”ın kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili “PLAN”e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

4.4  Kredi kartı ekleme işlemleri, “Mağaza” açılışı sırasındaki ‘Kart Ekleme Adımı’ aracılığı ilegerçekleştirilmekteolup,buişleminbankaüzerindenyapılmasımümkündeğildir.Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Üye” ‘Bana Özel-Ödeme Bilgilerim’ alanından yeni bir kredi kartı ekleyebilir, mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.

4.5  “Kurumsal Üye”nin “PLAN”dan almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından ödeme günü geldiğinde otomatik olarak tahsiledilecektir.

5.  Faturalandırma ve Ödeme

“Kurumsal Üye”nin satın aldığı tüm “Paket”lere ve/veya “Ek hizmetlere” ilişkin ödenecek

toplam tutar için bir fatura kesilecektir. Fatura kesim tarihi üyelik sözleşmesinin imzalandığı tarihdir.

6.    Mağaza'ların İptali;

“Kurumsal Üyelik” her ne şekilde sona erdirilirse erdirilsin, “Kurumsal Üye”nin “Mağaza”sı da otomatik olarak kapatılacaktır.

Aşağıdaki hallerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde “PLAN” “Kurumsal Üye” nin ilan vermesini durdurabilir veya “Mağaza” kullanım hakkını askıya alabilir, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise “Mağaza” veya “Kurumsal Üyelik”i sona erdirebilir:

a-  “Kurumsal Üye” nin  “Mağaza Kullanım Kuralları”na ve/veya“Üyelik

Sözleşmesi”ne aykırılık teşkil edecek davranışlarda bulunması, hak ihlaliyaratması,

b-  “Üyelik” ve “Mağaza” açılması sırasında veya sonrasında eksik, yanlış veyaresmi bilgilere uygun olmayan bilgiverilmesi

c-  İlan Verme Kurallarına aykırıdavranması

d-  Hukuka ve ahlaka aykırı tutum ve davranışlardabulunması

“Mağaza”nın askıya alınması halinde; “Kurumsal Üye” belirtilen süre içinde ilan girişinde bulunamaz. Bu durumda, “PLAN”ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır. Uygunsuzluğun devam etmesi üzerine “Kurumsal Üyelik”in “PLAN” tarafından sona erdirilmesi halinde; “Kurumsal Üye”ye herhangi bir ücret iadesi yapılmayacaktır.

6.2   “Kurumsal Üye”nin kendi isteği ile “Mağaza”sını iptal etmek istemesi veya yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ”Mağaza”sının “PLAN” tarafından iptali halinde; “Kurumsal Üyelik” kullanılamaz hale gelecektir.

6.3   “Kurumsal Üye”nin gerçeğe aykırı veya hatalı bilgiler verildiğinin tespit edilmesi halinde, “Mağaza” derhal kapatılabilir veya bilgiler düzeltilene kadar askıya alınabilir. Bu durumda, “PLAN”ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı doğrudan veya dolaylı zararlardan “Mağaza”sı kapatılan “Kurumsal Üye” sorumlu olacaktır.

Top
Top